Regulamin
I. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony eTransferuj znajdującej się pod adresem URL https://etransferuj.pl/ zwanego dalej Serwisem, określa zakres praw i obowiązków Użytkowników Serwisu.

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania ogólnodostępnych danych z serwisów hostingowych takich jak: Chomikuj.pl. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania z Serwisu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za pobierane pliki przez Użytkowników. Użytkownicy korzystający z Serwisu powinny zapoznać się z informacją o prawach autorskich, prawach ochronnych, znakach towarowych, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa do wizerunku itp.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. Użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę Serwisu. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastową blokadą adresu IP z którego Użytkownik korzysta bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego pakietu Transferu. Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika pobierania pliku w ramach Usług Serwisu, Usługodawca odlicza wielkość pliku od Transferu Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); korzystanie z danych innych Użytkowników lub udostępnianie danych swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników. Użytkownikowi zabrania się udostępniania wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich umożliwiających pobieranie dodanych przez Użytkownika plików. Zabrania się używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych niniejszym punkcie, Usługodawca może niezwłocznie zablokować adres IP Użytkownika oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z Konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Odpowiedzialność Usługodawcy
Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu. Zmiany te nie mogę być powodem do jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych. Usługodawca nie gwarantuje żadnej minimalnej prędkości pobierania, ponieważ serwis Chomikuj.pl często sam wprowadza ograniczenia prędkości.

IV. Polityka prywatności
Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Użytkownika stronom trzecim. Dane te będą wykorzystywane jedynie do wszelkich procesów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Konta w Serwisie. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych takich jak nazwa użytkownika, hasło lub adres e-mail jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.

V. Zakończenie korzystania z Serwisu
Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących zasad zawartych w niniejszym Regulaminie pkt 2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną. Użytkownikowi, którego konto zostanie zablokowane lub usunięte nie jest zwracana opłata za niewykorzystany Transfer.

VI. Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na następujący adres email: etransferuj@gmail.com Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak z zastrzeżeniem sobie prawa pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco poprzez kontakt e-mail.

VII. Obsługa płatności
Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Tpay należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

VIII. Postanowienia końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu. Zabronione jest bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz.U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz.170, oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. Nr 47 poz. 211. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie 18.02.2020 roku.