Zapoznaj się z naszym regulaminem.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego etransferuj znajdującego się pod adresem URL https://etransferuj.pl/, zwanego dalej „Serwisem”.

2. W ramach Serwisu oferowane są usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Klientom pobierania ogólnodostępnych danych z wybranych serwisów hostujących pliki z wykorzystaniem sieci Internet.

3. Właścicielem Serwisu jest FHU VICTOR Damian Górecki, Wyszobór 34/4, 72-310 Płoty, NIP: 857-178-56-07.

4. Dane kontaktowe: adres e-mail – etransferuj@gmail.com, komunikator GG – 43654888.

5. Złożenie zamówienia w Serwisie etransferuj.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§2. Definicje

1. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://etransferuj.pl/ , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

2. Produkt – Towary wymienione, opisane i prezentowane w Serwisie Internetowym.

3. Kupujący/Klient – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zakupu w Serwisie Internetowym.

4. Sprzedawca – FHU VICTOR Damian Górecki, Wyszobór 34/4, 72-310 Płoty, NIP: 857-178-56-07.

5. Voucher/Kod – określona ilość Transferu.

6. Transfer – określona ilość GB, przy przeliczniku 1 GB = 1024 MB

7. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Zasady ogólne

1. Serwis daje możliwość zakupu i korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu. Korzystanie z usług dostępne jest po prawidłowym podaniu adresu e-mail.

2. Kupujący w ramach korzystania z Serwisu uzyskuje możliwość zakupu Voucher na określoną ilość GB.

3. W Serwisie nie jest wymagana rejestracja.

4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie Produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub za podanie nieprawidłowego adresu e-mail przy zakupie.

5. Serwis Internetowy etransferuj.pl dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania ze Serwisu Internetowego przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

6. Korzystanie z Serwisu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która w swej istocie nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Serwisem. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityka Prywatności.

7. Klient nie może umieszczać w Serwisie Internetowym bezprawnych treści.

§4. Wymagania techniczne

1. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.

2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 • łącze internetowe o minimalnym przesyle danych 128kbps;
 • przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari;
 • procesor 1000 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM – 1024 MB lub więcej;
 • system operacyjny – Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub Mac OS X;

3. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

4. Serwis nie gwarantuje żadnej minimalnej, bądź maksymalnej prędkości pobieranych danych.

5. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.

6. W trakcie korzystania z Serwisu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której Klient używa, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny https://etransferuj.pl/polityka-prywatnosci/

§5. Zasady składania zamówienia

1. Kupujący może dokonać zakupu poprzez wybór odpowiedniego pakietu Transferu.

2. Zamówienia Serwisie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§6. Zasady płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie Internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

§7. Formy płatności

1. Dostępne są następujące formy płatności:

 • zapłata poprzez automatyczną płatność elektroniczną w momencie składania zamówienia za pośrednictwem operatora obsługującego tę płatność – przedpłata.

2. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Tpay należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

§8. Realizacja zamówienia

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie:

 • zaksięgowania uiszczonej opłaty za Transfer za pośrednictwem serwisu obsługującego płatności elektroniczne – przedpłata.

§9. Sposób wysyłki

1. Wysyłka zakupionego pakietu Transferu odbywa się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.

2. Transfer wysyłany jest na adres e-mail podany podczas zamówienia.

§10. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wysłania Vouchera.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej na adres e-mail: etransferuj@gmail.com Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Serwis dokona zwrotu wpłaty należności przez Klienta w ciągu 14 dni.

4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zaprzestania korzystania z zakupionego Vouchera.

§11. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu, mogą być przedmiotem reklamacji. Klient może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres-mail: etransferuj@gmail.com

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • Dane Klienta a zwłaszcza adres poczty e-mail;
 • ID Płatności;
 • Przedmiot reklamacji
 • Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Serwis ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany na adres e-mail podany podczas zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi w sprawie uznania bądź odrzucenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia powoduje uznanie roszczenia przez Serwis.

§12. Zastrzeżenia

1. Serwis oświadcza, że w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym obejmujących transmisję danych w sieci telekomunikacyjnej:

 • nie jest inicjatorem przekazu danych;
 • nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
 • nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych.

2. Zabroniona jest przez Użytkownika transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

3. Serwis zastrzega możliwość do wstrzymania Użytkownikowi dostępu do usług w sytuacji, gdy wykorzystuje on te usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Klientów;
 • nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela Serwisu, Klientów i innych osób.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki znalezione w Wyszukiwarce i ich zawartość. Każdy z linków posiada informację o źródłowym linku, który prowadzi bezpośrednio do pliku w konkretnym serwisie hostingowym. W związku z tym jakiekolwiek roszczenia należy adresować wprost do tych serwisów hostingowych.

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§13. Polityka prywatności

1. W trakcie dokonywania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W momencie udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie do realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane, ani przekazywane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Damian Górecki prowadzący działalność pod nazwą FHU VICTOR Damian Górecki, Wyszobór 34/4, 72-310 Płoty. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem URL: https://etransferuj.pl/polityka-prywatnosci/

§14. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest sporządzony w języku polskim i podlega prawu polskiemu.

2. Opisy zamieszczone w Serwisie Internetowym są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane według Regulaminu obowiązującą w chwili zakupu.

Regulamin obowiązuje od dnia 19.03.2020 roku.

Załączniki